Celem konkursu fotograficznego „Krajobraz dobry i zły" jest ukazanie naturalnego uroku, tego co piękne i tego, co pozostaje w harmonii z krajobrazem, a także napiętnowanie wszystkiego co go niszczy i szpeci. Konkurs organizowany przez Architektrę-murator polega na wykonaniu zdjęć, które będą odzwierciedleniem dobrej i złej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce.

Krajobraz dobry i zły: ślady ludzkiej ingerencji

Zadaniem konkursowym jest poszukiwanie i ukazania najlepszych i najgorszych śladów ludzkiej działalności na obszarach, które są objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach oraz o obiektach chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogą to być również doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Przedmiotem fotografii mogą być zarówno całe zespoły zabudowy, jak i pojedyncze budynki. Konkurs obejmuje także obiekty tymczasowe, takie jak sezonowe punkty usługowe i nośniki reklam, które ukazane zostaną w szerszej perspektywie (danym krajobrazie). Pod uwagę są brane także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka, które w wyjątkowy sposób wzbogacaną polski krajobraz, albo go szpecą. Wszelkie informacje dotyczące położenia i identyfikacji obszarów chronionych powołanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajdziemy na stronie internetowej geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. Informacji dotyczących obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/.

Konkurs fotograficzny: terminy i nagrody

Prace konkursowe można nadsyłać od 26 sierpnia do 19 września 2014 roku. Od 20 do 27 września na stronie www.polskikrajobraz.pl trwać będzie głosowanie internautów. Wybrani w głosowaniu, autorzy najlepszych prac w obu kategoriach otrzymają aparat fotograficzny Fujifilm X-M1 z obiektywem Fujinon XC16-50. Jury ekspertów przyzna ponadto dwie nagrody w wysokości 3500 zł każda.